Schematy podatkowe – najnowsze zmiany w przepisach

Lipiec 2020 r. przynosi od dawna oczekiwane zmiany w przepisach o schematach podatkowych. Nowelizacja ustawy oznacza nowe obowiązki dla promotorów, korzystających i wspomagających. Wprowadza też jednak kilka usprawnień dla podatników.

Dla przypomnienia, niektóre obowiązki dot. schematów podatkowych uległy zawieszeniu na skutek wprowadzenia stanu epidemii w Polsce:

  • od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po zniesieniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego – zawieszony bieg terminów dot. krajowych schematów podatkowych;
  • dla transgranicznych schematów podatkowych – okres zawieszenia biegu terminów różni się w zależności od rodzaju obowiązku związanego z transgranicznym schematem (np. bieg terminu dot. raportowania schematu transgranicznego jest zawieszony od 31 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.).

Jakie zmiany po nowelizacji przepisów MDR?

Nowelizacja wprowadza kilka znaczących zmian w zakresie schematów podatkowych. Które z nich są najważniejsze? Poniżej przedstawiamy zestawienie kluczowych zmian:

  • nowa kategoria numeru NSP – dodanie numeru transgranicznego schematu podatkowego NZSPT, który będzie stosowany w procesie automatycznej wymiany informacji pomiędzy organami podatkowymi krajów UE. Uczestnicy schematu będą jednak musieli podawać numer, jeśli został on już nadany w innym kraju UE;
  • możliwość podpisania pliku MDR-3 zgodnie z reprezentacją – według dotychczasowych zapisów, wszyscy członkowie zarządu musieli podpisać się pod plikiem MDR-3, bez żadnych wyjątków. Nowelizacja wprowadza znaczne ułatwienie dla podatników w tym zakresie, chociaż wciąż brak jest możliwości podpisania pliku przez pełnomocnika;
  • doprecyzowanie uprawnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – który będzie mógł zwrócić się o uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości związanych ze schematem podatkowym zarówno przed, jak i po nadaniu numeru NSP – głównie celem automatycznej wymiany informacji o transgranicznych schematach podatkowych;
  • możliwość upoważnienia innego organu administracji skarbowej – w drodze rozporządzenia wydanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – do wykonywania zadań dotyczących m.in. zwracania się o uzupełnienie informacji w MDR, nadawania numerów NSP, itp.;
  • zmiana jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych w zakresie transgranicznych płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi – spełnienie cechy rozpoznawczej nastąpi również w przypadku, kiedy miejsce zamieszkania (siedziby lub zarządu) odbiorcy znajduje się na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencje gospodarczą (określoną w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych do współpracy w celach podatkowych);
  • wykorzystanie adresu elektronicznego podanego w plikach MDR także przy doręczaniu innych pism związanych z zaraportowanym schematem podatkowym – nie tak jak dotychczas tylko do doręczenia potwierdzenia nadania NSP;
  • Minister Finansów zyska prawo do wydania rozporządzenia przedłużającego terminy związane z przekazywaniem schematów podatkowych, mając na względzie m.in. sytuację wynikającą z pandemii COVID-19, jak i treść ustaleń podjętych z Unią Europejską (rozporządzenie w tym zakresie zostało już wydane);
  • możliwość skorzystania z pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do działania w zakresie schematu podatkowego również podczas działania w innych sprawach z tego samego zakresu, (chyba że pełnomocnictwo stanowi inaczej).

Nowelizacja przepisów dot. MDR nie wprowadza zmian w obowiązku posiadania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Ponowne raportowanie transgranicznych schematów podatkowych

Istotną zmianą zawartą w nowej ustawie jest także obowiązek ponownego zaraportowania transgranicznych schematów podatkowych. Dodatkowy obowiązek nałożony na uczestników wynika z konieczności uzupełnienia schematów zaraportowanych do tej pory o dodatkowe informacje, które nie zostały wcześniej przewidziane w polskiej strukturze MDR. Obowiązek ponownego raportowania dotyczyły jedynie transgranicznych schematów podatkowych – gdzie tzw. pierwsza czynność została dokonana pomiędzy 26 czerwca 2018 r. a 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w przepisach MDR – o czym pamiętać?

W związku z wprowadzoną nowelizacją dot. MDR należy pamiętać, że ponowne raportowanie transgranicznych schematów podatkowych odbędzie się już na nowych formularzach MDR-1, obowiązujących od 1 lipca 2020 r.

Ostatnie rozporządzenie Ministra Finansów odracza opisywane terminy, co szczegółowo wyjaśniamy w artykule Na czym polega zawieszenie MDR w Polsce?


Masz pytania do tego tekstu?

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem!

Michał Linkiewicz
tel.: +48 880 349 889
e-mail: michal.linkiewicz@olesinski.com