Zmiany w strukturach MDR

Rok 2021 to dla podatników czas intensywnej realizacji obowiązków dotyczących transgranicznych schematów podatkowych. Przede wszystkim muszą oni ponownie zaraportować wszystkie transgraniczne schematy podatkowe (mimo, że już raz wywiązali się z tego obowiązku) oraz zweryfikować swoje obowiązki w zakresie schematów podatkowych z 2020 roku, którym wraz z początkiem nowego roku zostały odwieszone terminy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zapoznaniem się z pozostałymi obowiązkami czekającymi na podatników w 2021 roku – zachęcamy do zapoznania się z artykułami szerzej opisującymi te zagadnienia:

Istotne zmiany w schematach podatkowych

Wszystkie obowiązki związane z transgranicznymi schematami podatnicy muszą realizować poprzez specjalne struktury MDR, które są w formacie plików xml. W toku 2020 roku nastąpiła zmiana tych struktur, a dokładniej jej rozbudowanie o szereg nowych elementów. W poniższym artykule postaramy się przeanalizować najistotniejsze zmiany w strukturach MDR.

1. Dodatkowe informacje o transgranicznym schemacie podatkowym

Wprowadzenie tej zmiany to kluczowy element dostosowania polskich plików xml do wymogów unijnego wzoru informacji o schemacie podatkowym. Pola te są obowiązkowe do uzupełnienia w przypadku, gdy informacja dotyczy transgranicznego schematu podatkowego. W dodatkowych informacjach zamieszcza się m.in.:

  • informację o pierwszym zaraportowaniu transgranicznego schematu podatkowego (o ile miało to miejsce – to pole jest dedykowane obowiązkowi ponownego raportowania schematów transgranicznych);
  • wskazanie przesłanek skutkujących zaraportowaniem transgranicznego schematu podatkowego w Polsce, zarówno przez promotora lub wspomagającego, jak i korzystającego;
  • wskazanie państw, których dotyczy zgłaszany schemat podatkowy – przy czym, należy wskazać co najmniej dwa państwa, z czego jedno musi być państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje o transgranicznych schematach podatkowych mogą być dla podatników kłopotliwe w dwóch kwestiach. Po pierwsze, dotychczas przepisy o schematach podatkowych nie obowiązywały w większości krajów Unii Europejskiej, więc problem ustalenia, w którym kraju należy przekazać informację o schemacie nie występował w praktyce. Po drugie, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ponownego raportowania schematów podatkowych (szerzej o tym obowiązku piszemy tutaj [link]), konieczność podawania informacji o pierwszym zaraportowaniu transgranicznego schematu podatkowego może być kłopotliwa, ponieważ wymaga odtworzenia całego procesu wysyłki plików do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z ostatnich 2 lat. Jeżeli podatnik nie ma odpowiedniego systemu archiwizacji danych, takich jak np. aplikacja MDRnow, to połączenie ze sobą wszystkich informacji może stanowić dla niego nie lada wyzwanie.

2. Informacja o deklaracji podatkowej w MDR-3

Istotną zmianę wprowadzono do plików MDR-3, które powinny być wysłane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie deklaracji podatkowej, której dotyczy zastosowany u korzystającego schemat podatkowy. W nowej wersji struktury MDR-3 znajdują się pola, w których należy konkretnie zadeklarować w terminie której deklaracji podatkowej składana jest informacja MDR-3.

Oznacza to dla podatników, że w przypadku podatków, w których obowiązek złożenia deklaracji podatkowej powstaje w określonym terminie od dnia dokonania czynności prawnej (np. podatek od czynności cywilnoprawnych), organy skarbowe będą teraz miały możliwość zweryfikowania, czy prawidłowo, a przede wszystkim, czy we właściwym terminie podatnik przekazał informacje MDR-3 do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Bez takiej informacji organy mogły dotychczas tylko się domyślać w kontekście jakiej deklaracji została złożona informacji MDR-3.

3. Wskazanie danych korzystającego w pliku MDR-1

W poprzednich wersjach struktur MDR-1 pola dotyczące danych korzystającego nie były polami obowiązkowymi – należało je uzupełnić tylko w przypadku, gdy schemat podatkowy nie był standaryzowany. Świadomość tego obowiązku spoczywała wyłącznie na podatniku, ponieważ generator plików MDR-1 opublikowany przez Ministerstwo Finansów nie zawierał w sobie żadnego mechanizmu weryfikującego, czy schemat jest standaryzowany, czy też nie. W związku z powyższym w raportowaniu schematów podatkowych dochodziło do szeregu błędów.

Nowa wersja MDR-1 nakłada obowiązek zadeklarowania, czy dane korzystającego podlegają zgłoszeniu, czy w związku z obowiązkiem dochowania tajemnicy zawodowej przez promotora informacja przekazywania w formie MDR-1 jest pozbawiona jakichkolwiek danych mogących zidentyfikować korzystającego.

4. Podmioty powiązane z korzystającym oraz z promotorem

Wcześniejsze wersje struktur nie zawierały tego typu pól dotyczących podmiotów powiązanych. Zgodnie z przepisami – w informacji o schemacie podatkowym podaje się dane identyfikujące podmioty powiązane oraz dane podmiotów, na które może mieć wpływ schemat podatkowy. Kwestia wpływu schematu podatkowego na inne podmioty poza składającym, w tym podmioty powiązane, została doprecyzowana dopiero w 2020 roku. Podając każdorazowo dane podmiotu powiązanego należy podać również informację, czy schemat podatkowy ma wpływ na ten podmiot powiązany, czy nie. Pola dotyczące podmiotów powiązanych są nieobowiązkowe.

Praktyczne skutki nowych struktur

Podatnicy stoją przed nie lada wyzwaniem w zakresie schematów podatkowych – nie dość, że muszą teraz przekazywać większe ilości danych w ramach plików xml, to jeszcze nie mają możliwości płynnego zapoznania się ze zmianami. Jest to związane z nowymi obowiązkami, wynikającymi z odwieszenia terminów transgranicznych schematów podatkowych (więcej informacji tutaj) i ponownego raportowania już raz wysłanych transgranicznych schematów podatkowych (więcej na ten temat tutaj).

Aplikacja MDRnow to szansa na uporządkowanie całego procesu i zabezpieczenie się na przyszłość w przypadku pojawienia się podobnego rodzaju obowiązków w kolejnych latach.


Masz pytania do tego tekstu?

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem!

Michał Linkiewicz
tel.: +48 880 349 889
e-mail: michal.linkiewicz@olesinski.com