Na czym polega zawieszenie MDR w Polsce?

W odpowiedzi na kryzys spowodowany pandemią COVID-19, polski rząd wraz z końcem marca, w jednej z pierwszych tarcz antykryzysowych zawiesił do 30 czerwca 2020 r. wszystkie terminy dotyczące schematów podatkowych.

Przyjęte ostatnio Tarcza 4.0 oraz rozporządzenie Ministra Finansów zmieniły ustalone wcześniej zasady zawieszenia biegu terminów obu kategorii schematów podatkowych – zarówno transgranicznych, jak i krajowych oraz terminy obowiązkowego, ponownego raportowania transgranicznych schematów podatkowych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe omówienie zasad zawieszenia MDR w Polsce.

Tarcza 4.0 a schematy podatkowe

Przepisy Tarczy 4.0 odnoszą się do krajowych schematów podatkowych i zawieszają wszystkie terminy określone w przepisach Ordynacji Podatkowej dotyczące tych schematów podatkowych od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po zniesieniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że obowiązki wynikające z biegu tych terminów zostały zawieszone na bliżej nieokreślony czas.

Rozporządzenie Ministra Finansów a schematy podatkowe

Inaczej ma się kwestia w odniesieniu do terminów związanych z transgranicznymi schematami podatkowymi, których zawieszenie wynika z rozporządzenia Ministra Finansów. Tutaj warto odrębnie omówić dwie kategorie zawieszenia, dotyczące:

  1. transgranicznych schematów podatkowych, w ramach których tzw. pierwsza czynność miała miejsce do 31 grudnia 2020 r.;
  2. ponownego raportowania transgranicznych schematów podatkowych, w ramach których tzw. pierwsza czynność miała miejsce pomiędzy 26 czerwca 2018 r. a 30 czerwca 2020 r.

1)

Zawieszenie terminów dotyczących transgranicznych schematów podatkowych do 31 grudnia 2020 r. jest przedłużeniem zawieszenia, które funkcjonowało już od 31 marca 2020 r. na podstawie Tarczy 1.0. Warto jednak zwrócić uwagę, że okres zawieszenia biegu terminów nie jest identyczny dla każdego z obowiązków wynikających z zaistnienia transgranicznego schematu podatkowego:

– w zakresie raportowania informacji o schemacie podatkowym (MDR-1) – bieg terminów rozpoczyna się od 1 stycznia 2021 r. (jeżeli do 31 grudnia 2020 r. np. udostępniono schemat, dokonano pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem albo wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwość, że uzgodnienie może stanowić schemat);

– w zakresie raportowania informacji o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3) – termin na ich zaraportowanie został przedłużony do 30 kwietnia 2021 r., chyba że termin ten upłynął przed dniem 30 czerwca 2020 r. albo upływa po dniu 30 kwietnia 2021 r. (w przypadku gdy w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 marca 2021 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową);

– w zakresie raportowania informacji zawierającej dane identyfikujące korzystającego (MDR-4) – termin został przedłużony do 30 kwietnia 2021 r. (jeżeli w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r. promotor lub wspomagający udostępnili korzystającemu transgraniczny standaryzowany schemat podatkowy).

2)

Automatyczna wymiana informacji pomiędzy krajami członkowskimi w zakresie schematów transgranicznych zakłada przekazanie tych informacji w zdefiniowanej wcześniej strukturze. W związku z tym, że dotychczasowe struktury wdrożone w Polsce różniły się od struktur UE, powstała konieczność uzupełnienia przekazanych już schematów podatkowych o dodatkowe informacje. W efekcie, rząd nałożył obowiązek ponownego raportowania transgranicznych schematów podatkowych na promotorów, korzystających oraz wspomagających,. Rozporządzenie Ministra Finansów przedłuża termin ponownego raportowania do:

  • 31 grudnia 2020 r. – termin dla ponownego raportowania schematów transgranicznych w formie MDR-1 dla promotorów (pierwotny termin to 31 lipca 2020 r.);
    • 31 stycznia 2021 r. – termin dla ponownego raportowania schematów transgranicznych w formie MDR-1 dla korzystających (pierwotny termin to 16 sierpnia 2020 r.);
    • 28 lutego 2021 r. – termin dla ponownego raportowania schematów transgranicznych w formie MDR-1 dla wspomagających (pierwotny termin to 31 sierpnia 2020 r.).

Oznacza to, że obowiązek ponownego raportowania schematów podatkowych został odroczony do 2021 roku. Dodatkowy czas podatnicy powinni wykorzystać na dokonanie niezbędnych audytów swoich działalności pod kątem schematów podatkowych oraz przygotowanie odpowiednich plików.


Masz pytania do tego tekstu?

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem!

Michał Linkiewicz
tel.: +48 880 349 889
e-mail: michal.linkiewicz@olesinski.com